Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Huỳnh Thanh Tôn

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Quản Lý Số Liệu Tồn Kho

Lê Trần Phượng Loan

Kinh nghiệm: 7 năm

Thủ Kho

Nguyễn Đức Thịnh

Kinh nghiệm: 3 năm

Kế Toán Trưởng/trưởng Phòng Kế Toán

Lê Thanh Tuyến

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Quản Lý Kho - Thủ Kho

Trần Thị Kim Yến

Kinh nghiệm: 7 năm

Nhân Viên Kho

Nguyễn Phước Thịnh

Kinh nghiệm: 2 năm

Quản Lý Kho / Tổng Kho / Điều Phối

Trần Minh Toàn

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Kho/ Hành Chính Văn Phòng/ Vận Tải

Nguyễn Quốc Đại

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Phan Quốc Thái

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Thủ Kho Xây Dựng - Kế Toán Kho

Võ Nguyên Huy Lực

Kinh nghiệm: 4 năm