Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Sales Admin, Trợ Lý Phòng Nhân Sự, Customer Service

Nguyễn Thị Minh Hiếu

Kinh nghiệm: 8 năm