Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Thư Ký / Trợ Lý Văn Phòng

Cao Thị Thu Thảo

Kinh nghiệm: 6 năm

Thư Ký / Trợ Lý Văn Phòng

Văn Thị Tuyết Hạnh

Kinh nghiệm: 3 năm

Thư Ký / Trợ Lý Văn Phòng

Nguyễn Thị Viễn Đức

Kinh nghiệm: 4 năm

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Nguyễn Thị Hồng Vân

Kinh nghiệm: 1 năm

Thư Ký, Trợ Lý Văn Phòng

Danh Thị Ngọc Duyên

Kinh nghiệm: 5 năm

Thư Ký - Trợ Lý Văn Phòng

Nguyễn Thị Na Vy

Kinh nghiệm: 4 năm

Trợ Lý / Thư Ký Văn Phòng

Võ Văn Thanh Hà

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

Nguyễn Thị Thơm

Kinh nghiệm: 3 năm

Thư Ký / Trợ Lý Văn Phòng

Phạm Thị Ngọc Ngân

Kinh nghiệm: 5 năm