Việc làm mới

 14 triệu - 25 triệu Hồ Chí Minh
 9 triệu - 11 triệu Hồ Chí Minh